Wod-kan
Administracja mieszkań
Nieczystości, transport
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej


Rzetelena firma POI| Wojewódzki fundusz ochrony ?rodowiska

NOWE GODZINY PRACY PELKOM


Uprzejmię informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2017 r.  zostały wprowadzone nowe godziny pracy Pelkom Sp. z o.o.:

 

Poniedziałek 7:00 - 15:00

Wtorek 7:00-15:00

Środa 7:00 - 16:30 

Czwartek 7:00 - 15:00 

Piątek 7:00 - 13:30 

 

Serdecznie zapraszamy                                                                                                                                       

Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie dla inwestycji Gminy Pelplin, realizowanej przez Pelkom,

na kwotę 9 438 678 zł.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, priorytetu II - Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Inwestycja o łącznej wartości 18 748 145,50 zł, dofinansowana z powyższego funduszu w wysokości 9 438 678 zł, w pozostałej części finansowana będzie z środków własnych. Dzięki zrozumieniu i wsparciu władz Gminy Pelplin wysokość wkładu własnego nie będzie mieć wpływu na taryfy opłat za wodę i ścieki.

Całość przedsięwzięcia sprowadza się do dwóch bloków tematycznych:

1.   Uporządkowanie gospodarki wodnej we wschodnim obszarze Gminy,

w rejonie miejscowości Wielki Garc, Międzyłęż oraz Małe Walichnowy.

 

Dla uporządkowania zaopatrzenia w wodę mieszkańców omawianych miejscowości powstał, projekt zaopatrzenia z ujęcia wody w Pelplinie. Woda z ujęcia Pelplin, docelowo do Małych Walichnów, podawana będzie poprzez istniejące bądź projektowane urządzenia, wg poniższego schematu:

                                   

Ujęcie Pelplin

do rozbudowy


Magistrala

do rozbudowy

 

                                                                                                                                         

        Wodociąg Pelplin – Wola – Rudno             Wodociąg Pelplin – Ornasowo – Rudno
 istniejący                                                            do realizacji

                                                                                                                                        

zbiorniki Rudno

do realizacji

wodociąg Rudno – Gręblin 
 istniejący

wodociąg Gręblin – Wielki Garc

do realizacji

                                                                                                              


  wodociąg Wielki Garc – Małe Walichnowy

do realizacji

 

2.   Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie.

 

Dla realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków wykonane zostaną:

1)    Gruntowna modernizacja mechanicznego oczyszczania ścieków oraz modernizacja reaktora biologicznego,

2)    Droga dojazdowa do oczyszczalni – modernizacja,

3)    Instalacja fotowoltaiczna.

 

Natychmiastowo po zakończeniu modernizacji dla mieszkańców odczuwalne będą bezpośrednio: usunięcie w/w uciążliwości zapachowej czy hałasu oraz dla korzystających z dojazdu do domów drogą prowadzącą do oczyszczalni, poprawa jej stanu.

Jako że proces oczyszczania ścieków jest bardzo energochłonny zastosowanie alternatywnych źródeł energii, w perspektywie, skutkować będzie obniżeniem kosztów oczyszczania ścieków.

 

Maile Sekretariat:
sekretariat@pelkom.net

Dział Zarządzania Lokalami
mieszkaniowka@pelkom.net
    Dział Techniczny    
wodkan@pelkom.net

Dział Finansowy
ksiegowość@pelkom.net
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji
sanitarnej w Pelplinie na odcinku od ul. Strzelnica do ul. Mickiewicza i od
Janiszewka - Wybudowanie do ul. Mickiewicza w Pelplinie, dofinansowanej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony |rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 1 479 885,33 zł, dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
w formie poyczki, wyniosło 950 000,00 zł.

Wybudowanych zostało ok. 4 tys. m kolektorów, w tym: blisko 1 080 m ruroci?gów
tłocznych oraz 305 m przyłączy. Powstała sieć umożliwia odprowadzanie ścieków
sanitarnych z rejonu ul. Strzelnica, części nie skanalizowanej zabudowy przy
ul. Mickiewicza oraz z rejonu zabudowy mieszkalnej przyległej do ul. Wybudowanie
w Pelplinie i Janiszewku, ł?cznie od ok. 345 mieszkańców. W efekcie podłączenia
posesji do kanalizacji sanitarnej zlikwidowane zostały 44 szamba.